Informatie vereniging

 

WSV The Walking Companions

Inlichtingen voor lidmaatschap:

ledenadministratie@thewalkingcompanions.nl

Ledenadministratie: Frans Bergmans

Bestuur:

Voorzitter:  vacant

Secretaris:  Frans Bergmans

Penningmeester: Frans Bergmans

Bestuurslid: vacant

 

Lidmaatschap

Voor wandelaars die lid willen worden van een wandelsportvereniging en daarmee ook van een wandelsportbond hebben wij een voordelig aanbod.
Het lidmaatschap van Wandelsportvereniging The Walking Companions is erg laag, als je bij ons lid bent, ben je ook lid van KWBN Koninklijke Wandelsportbond Nederland.

Wij hanteren de stelregel dat je ieder jaar voor 1 oktober het contributiebedrag voor het komende jaar aan onze penningmeester overmaakt.
Niet betalen wordt door ons uitgelegd als afmelden. Zo voorkomen we "vergeten" lidmaatschappen en houden we contact met actieve wandelaars.
Onze penningmeester herinnert je ieder jaar weer aan het feit dat je moet betalen, maar stuurt geen aanmaningen of andere aansporingen.

 

Lid worden

Je kunt lid worden door jezelf aan te melden in de Wandelshop (klik hier)

Je kunt daar meteen de contributie voor het lopende jaar tot 31 december betalen.

Je moet er wel rekening mee houden dat je zelf een eventueel bestaand lidmaatschap bij een andere vereniging of de KWBn rechtstreeks moet opzeggen voor 1 november.

Lid blijven

Leden van The Walking Companions krijgen in september een rekening van de ledenadministratie. Bij betaling voor 1 oktober blijf je lid, als je niet betaalt meldt de ledenadministratie je per 1 novenber af bij de wandelbond.

Contributie 2019

De contributie voor 2019 bedraagt:

 • Basis lidmaatschap (Wandelvoordeelpas)   € 15,00
 • Standaard lidmaatschap (All-in)                   € 21,00

 

Privacy Policy WSV The Walking Companions

Wandelsportverening The Walking Companions hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Wandelsportverening The Walking Companions houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wandelsportverening  The Walking Companions zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de hierboven genoemde contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door Wandelsportverening The Walking Companions verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Ledenadministratie;

Communicatie over de ledenadministratie;

 • Het uitvoering geven aan of het uitvoeren van de ledenadministratie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De door leden verstrekte gegevens;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Wandelsportverening  The Walking Companions de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum

 

Uw persoonsgegevens worden door Wandelsportverening  The Walking Companions opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.