Disclaimer
De website van en e-mail verzonden door Frans Bergmans en Wandelcentrum Drunense Duinen, verder WCDD te noemen, dient uitsluitend informatiedoeleinden. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website en berichten besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Bezoekers van onze site mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van WCDD. In de forums en het blog mogen evenmin auteursrechtelijke beschermde werken van derden geplaatst worden, belanghebbenden worden uitgenodigd dat kenbaar te maken als zulks plaats vind. De redactie van de website zal deze werken terstond en zonder overleg verwijderen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Zie hiervoor ook onze algemene voorwaarden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.
Richtlijn gebruik cookies
In de website(s) van WCDD wordt gebruik gemaakt van cookies, o.a. voor statistieken (de analyse van bezoekersgedrag), maar ook, als u daar aan meedoet, voor het bijhouden van uw gegevens voor het logboek en de coaching rondom beweeggedrag en leefstijl. Deze cookies zijn nodig om uw gegevens te verwerken in het logboek en de statistieken. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u in uw browser de optie ‘cookies off’ in te stellen of de ‘cookies off’ button aan te klikken. Indien u cookies accepteert, zullen zij over langere tijd in uw computer blijven, tenzij u deze cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.
Communicatie
Berichten uit het blog en de forums worden verzonden naar alle deelnemers en belangstellenden van WCDD. Communicatie vindt uitsluitend plaats per e-mail en website. Gebruik maken van forum en blog is alleen mogelijk als naam en e-mailadres bij de redactie van de site bekend zijn. Naam en e-mailadres van de gebruikers van de website worden gebruikt in onze mailings en de mailings van de met ons samenwerkende partijen. U kunt zich laten uitschrijven uit ons mailingbestand. Indien u niet meer in ons mailbestand zit, kan dat uw gebruik van onze website en diensten beperken. Wij beloven dat wij geen spam versturen en uw adres niet aan derden doorgeven.
Inschrijving Handelsregister
De fiscale en administratieve verplichtingen van WCDD worden verzorgt door Frans Bergmans, onder de handelsnaam Wandelcentrum Drunense Duinen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 18132979.